Feelback

Kehityskeskustelut

Säännöllisten kehityskeskusteluiden tavoitteena  ovat jatkuva kehitys ja tehokkaasti toimivat prosessit paitsi työntekijän, myös esimiehen ja sitä kautta koko yrityksen toiminnassa.

Kehityskeskustelu on esimiehen ja alaisen välillä tapahtuva ennalta sovittu ja suunniteltu keskustelu, jolla on tietty tavoite ja jonka toteutuksessa noudatetaan avoimuutta, luottamuksellisuutta, systematiikkaa ja toistuvuutta.

Feelback Group-palvelun avulla luodaan avoin, vuorovaikutteinen kehityskeskustelukulttuuri. HR-prosessia tuetaan palvelukonseptilla, jolloin tavanomainen prosessi, kuten staattiset lomakkeet, yhteenvedot ja seurannat kevenevät laadukkaaksi ja ammattimaisesti johdetuksi ja läpiviedyksi prosessiksi.

TAVOITE
Luodaan avoin, vuorovaikutteinen kehityskeskustelukulttuuri Feelback Group -palvelun avulla. HR-prosessia tuetaan palvelukonseptilla, jolloin tavanomainen prosessi, kuten staattiset lomakkeet, yhteenvedot ja seurannat kevenevät laadukkaaksi ja ammattimaisesti johdetuksi ja läpiviedyksi prosessiksi.

KOHDERYHMÄ
Organisaation koko henkilöstö.

TOTEUTUS
Feelback Group aktivoi kehityskeskustelukyselyn vastauslinkit osallistuvien henkilöiden sähköposteihin. Ennen varsinaista kehityskeskustelua työntekijä täyttää kyselyn. Täytettyään kyselyn vastaukset dokumentoituvat kehityskeskustelulomakkeiksi, jotka lähetetään esimiehen ja työntekijän sähköpostiin. Esimies tutustuu työntekijän vastauksiin ja valmistautuu käytävään keskusteluun. Keskustelun jälkeen sovitut asiat ja kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan digitaaliseen kehittymissuunnitelmaan.

Kehityskeskustelumalliin on helppo yhdistää myös muita hr-prosessiin kuuluvia kevyitä kyselyosioita, esim.:

 • ilmapiiripuntari
 • työyhteisötaidot
 • osaamisen arviointi
 • suorituksen arviointi
KESKEISIÄ HYÖTYJÄ
 

1. Valmistautuminen

 • kehityskeskustelukyselyn vastaukset tallentuvat suoraan digitaaliseen muotoon
 • työntekijän täyttämä kysely dokumentoidaan ja toimitetaan automaattisesti esimiehen sähköpostiin
 • kumpikin osapuoli pystyy valmistautumaan hyvin varsinaiseen keskusteluun
2. Keskusteluvaihe
 • keskusteluiden toteutumisesta saadaan seurantaraportit koko organisaatiotasolla
 • automaattiset muistutukset tukevat kehityskeskusteluiden läpivientiä
3. Raportointi, seuranta ja arviointi
 • pohjatietona voidaan tarvittaessa käyttää edellisen kehityskeskustelun arvioita
 • henkilökohtainen kehittymissuunnitelma säilyy tiedostoportaalissa seurantaa varten
 • tuloksista saadaan helposti yksikkö- ja organisaatiokohtaisia koontiraportteja
 • työntekijälle kohdistetaan laadullinen arviointikysely kehityskeskustelun onnistumisesta
KEHITYSKESKUSTELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTOVALMENNUS
Kehityskeskusteluiden käyttöönottovalmennuksessa opastetaan kehityskeskustelumallin käyttöönottoon sekä organisaatio-, osasto- ja tiimikohtaiseen tulostenkäsittelyyn. Käyttöönottovalmennuksessa käydään läpi kehityskeskustelun pääkohdat.
 

Kehityskeskusteluiden laadullinen arviointi
 

TAVOITE
Tavoite on lisätä henkilöstön luottamusta kehityskeskusteluita kohtaan sekä parantaa niiden laatua. Laadullinen arviointikysely tuottaa arvokasta tietoa kehityskeskusteluiden onnistumisesta ja auttaa kehittämään koko prosessia.
 
KOHDERYHMÄ
Kehityskeskusteluihin osallistuneet henkilöt.
 
TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan digitaalisena kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse.

Lataa pdf >>

Haluatko lisätietoa?