Branditutkimus

Muista yrityksistä erottautuminen on tärkeää kilpailuilla markkinoilla. Tutkimuksessa selvitetään miten yritys erottuu muista kohdemarkkinassa ja mikä on sen vetovoima ja käytön esteet.
 

BRANDITUTKIMUKSEN TAVOITTEET

    • Selvitetään brandin kohderyhmän mielikuvaa
    • Minkälaisena brandi nähdään ja miten se eroaa kilpailijoista?
    • Tunnettuus ja käytön harkinta kohderyhmässä
    • Mitkä ovat vetovoimatekijät?
    • Mitkä ovat käytön esteitä ja heikkouksia?

TIEDONKERUUN TOTEUTUS
Käytössä kaikki tiedonkeruutavat (puhelinhaastattelut, web-kyselyt, sms- ja mobiilikyselyt, sähköpostikyselyt, lomakekyselyt sekä eri päätelaitteet)  ja voidaan valita kohderyhmälle parhaiten sopiva tiedonkeruumenetelmä tai yhdistelmä. Suurimmalle osalle asiakasryhmistä paras tiedonkeruutapa on puhelinhaastattelut. Web-kysely on oikea vaihtoehto suurille asiakasryhmille. Pystymme toteuttamaan laajimmatkin kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten tiedonkeruun.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ
Selvitetään ensin brandin tunnettuus ja harkinta sekä valintapreferenssit. Sen jälkeen selvitetään kuva brandista ja sen pääkilpailijoista. Sisällössä hyödynnetään valmiita kysymysrakenteita ja patteristoja, joihin päivitetään asiakkaan branditavoitteet.

RAPORTOINTI
Branditutkimuksesta tehdään raportti, jossa tuloksia tarkastellaan taustaryhmittäin. Raportti sisältää yhteenvedon, jossa analysoidaan vahvuudet ja kehittämiskohteet kohderyhmittäin.

TULOSTEN PURKU JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tutkimuksen raportoinnissa esitellään ja analysoidaan tutkimuksen tulokset ja tehdään johtopäätökset ja työstetään keskeisimpiä tuloksia. Raportoinnissa työstetään tutkimuksen johtopäätökset niin pitkälle, että asiakkaan on helppo tehdä päätöksiä kehittämistoimenpiteistä tutkimuksen perusteella.

Lataa pdf >>