Henkilöstötutkimukset

Henkilöstötutkimuksen tavoitteena on parantaa työyhteisön toimivuutta, työhyvinvointia ja yhteistyötä. Tämä toteutuu organisaation henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja käsittelemällä saadut tulokset toimenpide-ehdotuksineen sekä seuranta-aikatauluineen ja –mittauksineen Feelback -asiantuntijoiden toimesta.
 

Mikä on Henkilöstötutkimus?

Henkilöstötutkimus on organisaation koko henkilöstölle suunnattu kysely, joka on hyvin suunniteltu, johdettu ja etukäteen informoitu. Henkilöstötutkimukseen kuuluvat mm. seuraavat osatekijät:

 • käytännönläheinen, kohdeorganisaation tarpeisiin sopiva mittari
 • toimivaksi suunniteltu tiedonkeruumenetelmä
 • informatiivinen, kohdeorganisaatiota hyvin palveleva raportointi
 • kehittämisorientoitunut tulostenkäsittelysuunnitelma ja sen toteutus

 

Laaja henkilöstötutkimus

 

TAVOITE
Tavoitteena on parantaa työyhteisön toimivuutta, työhyvinvointia ja yhteistyötä. Tämä toteutuu organisaation henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja käsittelemällä saadut tulokset toimenpide-ehdotuksineen sekä seuranta-aikatauluineen ja -mittauksineen Feelback Group -asiantuntijoiden toimesta.

KOHDERYHMÄ
Työyhteisön jäsenet, koko organisaatio.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Myös muut kutsutavat sekä vastaaminen paperilomakkeella ovat mahdollisia. Kaikissa henkilöstökyselyissä vastaamisen tietoturva taataan, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Raportointi toteutetaan koontiraporttina sekä tarvittaessa halutuilla taustamuuttujilla eriteltynä, esimerkiksi yksikkökohtaisesti.

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Feelback Group on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. Työterveyslaitoksen, työterveyshuoltojen sekä muiden työelämän asiantuntijoiden ja kehittämiskonsulttien kanssa. Henkilöstöä pyritään johtamaan strategiasta käsin, jolloin organisaatioiden henkilöstötutkimusten sisältö voi saada toisistaan poikkeavia sisältöjä. Yleisesti voidaan ajatella laajan, koko henkilöstöä koskevan, kyselytutkimuksen pitävän sisällään ainakin seuraavat näkökulmat:

 • Yksilön oma työhyvinvointi
 • Työyhteisön toimivuus
 • Johtaminen
 • Työn merkityksellisyys

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Arviointiin liittyy tulosten purkutilaisuus, jossa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan liittää esimiesvalmennus, jolla organisaation henkilöstövastuussa olevat esimiehet valmennetaan erillisiin tulosten purkutilaisuuksiin sekä kehittämishaasteiden keräämiseen.

Lataa pdf >>


Työhyvinvointitutkimus


TAVOITE

Tavoitteena on parantaa sekä yksilön että koko työyhteisön hyvinvointia erillisen kyselyn tuottamalla informaatiolla. Tämä toteutuu organisaation henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja käsittelemällä saadut tulokset toimenpide-ehdotuksineen ja seuranta-aikatauluineen ja -mittauksineen Feelback Group-asiantuntijoiden toimesta.

KOHDERYHMÄ
Työyhteisön jäsenet, koko organisaatio.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Myös muut kutsutavat sekä vastaaminen paperilomakkeella ovat mahdollisia. Kaikissa henkilöstökyselyissä vastaamisen tietoturva taataan, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Raportointi toteutetaan koontiraporttina sekä tarvittaessa halutuilla taustamuuttujilla eriteltynä, esimerkiksi yksikkökohtaisesti.

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Feelback Group on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. Työterveyslaitoksen, työterveyshuoltojen sekä muiden työelämän asiantuntijoiden ja kehittämiskonsulttien kanssa. Henkilöstöä pyritään johtamaan strategiasta käsin, jolloin organisaatioiden työhyvinvointikyselyjen sisällöt voivat saada toisistaan poikkeavia sisältöjä. Feelback Group tarjoaa vankkaan kokemukseen ja lukuisiin mittauksiin pohjautuvan peruskäsitteistön ja viitekehyksen. Siinä työhyvinvointitekijät jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin.

Ulkoisiin työhyvinvointitekijöihin kuuluvat:

 • esimiehen johtamistyyli
 • työyhteisön toimivuus

Sisäisiin työhyvinvointitekijöihin kuuluvat:

 • yksilöiden oma työkyky
 • työn kiinnostavuuteen liittyvät tekijät

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Arviointiin liittyy tulosten purkutilaisuus, jossa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan liittää esimiesvalmennus, jolla organisaation henkilöstövastuussa olevat esimiehet valmennetaan erillisiin tulosten purkutilaisuuksiin sekä kehittämishaasteiden keräämiseen.

Lataa pdf >>


Työilmapiiritutkimus


TAVOITE

Tavoitteena on kehittää ja parantaa työilmapiiriä. Tämä toteutuu organisaation henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ja käsittelemällä saadut tulokset toimenpide-ehdotuksineen ja seuranta-aikatauluineen ja -mittauksineen Feelback Group -asiantuntijoiden toimesta.

KOHDERYHMÄ
Työyhteisön jäsenet, koko organisaatio.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan sähköpostitse. Myös muut kutsutavat sekä vastaaminen paperilomakkeella ovat mahdollisia. Kaikissa henkilöstökyselyissä vastaamisen tietoturva taataan, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan. Raportointi toteutetaan koontiraporttina sekä tarvittaessa halutuilla taustamuuttujilla eriteltynä, esimerkiksi yksikkökohtaisesti.

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Ilmapiirikyselyssä selvitetään työyhteisössä vallitseva ilmapiiri, sekä siihen liittyviä muita osatekijöitä.

Feelbackin vakiomittari sisältää väittämiä mm. seuraavilta osa-alueilta:

 • Motivaatio
 • Avoimuus
 • Tavoitteellisuus
 • Yhteistyö
 • Kehittäminen
 • Johtaminen

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Arviointiin liittyy tulosten purkutilaisuus, jossa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät ja työstetään keskeisimpiä tuloksia. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan liittää esimiesvalmennus, jolla organisaation henkilöstövastuussa olevat esimiehet valmennetaan erillisiin tulosten purkutilaisuuksiin sekä kehittämishaasteiden keräämiseen.

Lataa pdf >>