LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumusten tunnistaminen synnyttää ihmisille lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta sekä omia kehityshaasteita esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.
Testaa ilmaiseksi

 

MIKÄ ON LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
Analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

Arviointityökalun validiteettia on tutkittu ns. klusterianalyysillä. Tulosten mukaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ antaa yli 90 %:sti saman arviointituloksen kuin alkuperäinen MBTI-indikaattori. Tätä voidaan pitää riittävänä tarkkuutena.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi – 3 raporttia, 3 erilaista näkökulmaa
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia. Keskeisiä tavoitteita voivat olla:

 • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Muutoksen hallinta
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
 • Ryhmädynamiikan kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -PERUSRAPORTTI
Analyysin avulla pystytään tunnistamaan ihmisille luontainen ajattelutyyli, joka säilyy suunnilleen samanlaisena läpi elämämme. Luontainen ajattelutyylimme kertoo mm. millaisiin asioihin me kiinnitämme luonnostaan eniten huomiota, miten me reagoimme erilaisiin asioihin ja miten me helpoimmin opimme uusia asioita.

Osallistava purkuvalmennus
Analyysiin liittyy noin puoli päivää (4 h) kestävä osallistava valmennustilaisuus, jonka tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät, mitä heidän saamansa tulos (ajattelutyyli ja sen sovellukset) tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Tilaisuus toteutetaan osallistavana pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Valmennuksen jälkeen osallistujat pystyvät tunnistamaan

 • luontaiset vahvuudet eli ne asiat, jotka kehittyvät olemalla vain oma itsemme.
 • luontaisesti vaikeita asioita – niitä joita joudutaan tietoisesti harjoittelemaan.

Näiden lisäksi osallistujat oppivat ymmärtämään

 • ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia.
 • esimerkiksi viestinnässä ja vuorovaikutuksessa tapahtuvia väärinymmärryksiä.

Lataa pdf >>

Katso myös TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiestyyli