LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimalleja, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumusten tunnistaminen synnyttää ihmisille lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta sekä omia kehityshaasteita esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.
Testaa ilmaiseksi

MIKÄ ON LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviointina toteutettava oman luontaisen ajattelutyylin tunnistus. Tämä vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (C. G. Jungin tyyppiteoriaan pohjautuva kansainvälinen Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), jonka käyttö organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisen apuvälineenä on levinnyt ympäri maailman.
Analyysissa on 36 väittämää, joihin vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyyseja on tehty noin 25.000 kpl eri kehittämistarkoituksissa.

Arviointityökalun validiteettia on tutkittu ns. klusterianalyysillä. Tulosten mukaan LUONTAISET TAIPUMUKSET™ antaa yli 90 %:sti saman arviointituloksen kuin alkuperäinen MBTI-indikaattori. Tätä voidaan pitää riittävänä tarkkuutena.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi – 3 raporttia, 3 erilaista näkökulmaa
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ analyysista voidaan muodostaa kolme erilaista raporttia, sekä kolme niiden hyödyntämiseksi suunniteltua valmennuskonseptia.

Keskeisiä tavoitteita voivat olla:

 • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Muutoksen hallinta
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Ristiriitojen tunnistaminen ja niiden rakentava käsittely
 • Ryhmädynamiikan kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden parantaminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ perusanalyysi
Tämän työvälineen avulla voidaan tunnistaa ihmisten ajattelutyyleissä olevia eroja, esimerkiksi sitä mihin me kiinnitämme eniten (ja vähiten) huomiota. Viitekehyksen ajattelutyylien ymmärtämiseen on luonut sveitsiläinen lääkäri ja tutkija Carl Gustav Jung 1900-luvun alussa.
LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on suomalainen versio MBTI-työkalusta. Siinä on samat taipumusulottuvuudet kuin MBTI-mallissa, mutta se on rakennettu hieman erilaisella tekniikalla, joka tekee siitä nopean ja helpon käyttää.
Jungin teorian pohjalle on luotu kymmeniä ihmisten erilaisuutta jäsentäviä malleja, joista yksi tunnetuimpia on DiSC, jossa on tarkalleen samat pääulottuvuudet (S, N, T, F) kuin MBTI- ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -malleissa. DiSC:ssä ajatteluun osallistuvilla osatekijöillä (S, N, T ja F) ei kuitenkaan ole keskinäistä järjestystä eikä suuntaa. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi Tämä tekee DiSCistä persoonallisuuden piirremallin, jota ei kannata verrata ajattelutyylejä jäsentäviin malleihin, kuten LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi tai MBTI.

Osallistava purkuvalmennus
Analyysiin liittyy noin puoli päivää (4 h) kestävä osallistava valmennustilaisuus, jonka tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät, mitä heidän saamansa tulos (ajattelutyyli ja sen sovellukset) tarkoittaa sekä saada konkreettisia ideoita itsensä kehittämiseen. Tilaisuus toteutetaan osallistavana pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Valmennuksen jälkeen osallistujat pystyvät tunnistamaan

 • luontaiset vahvuudet eli ne asiat, jotka kehittyvät olemalla vain oma itsemme.
 • luontaisesti vaikeita asioita – niitä joita joudutaan tietoisesti harjoittelemaan.

Näiden lisäksi osallistujat oppivat ymmärtämään

 • ihmisten erilaisuutta ja siihen liittyviä mahdollisuuksia.
 • esimerkiksi viestinnässä ja vuorovaikutuksessa tapahtuvia väärinymmärryksiä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esimies- ja asiantuntijatyön analyysi
Analyyttinen menetelmä
Yksi analyyttinen vahvuuksien tunnistamismenetelmä on LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi. Siinä on 36 valintaa, joiden pohjalta voidaan ajaa erilaisia raportteja. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ esimies- ja asiantuntijatyön analyysi on yksi niistä. Siinä esimiestyötä on tarkasteltu useista eri näkökulmista: mihin henkilö kiinnittää luonnostaan eniten huomiota, millaisen roolin hän mieluiten ottaa, millaista palautetta hän antaa, miten hän tiedottaa, jne. Kehittämisen lähtökohdaksi kannattaa ottaa ne näkökulmat, joka omassa työssä korostuvat. Edellä kuvatut menetelmät täydentävät toisiaan. Tärkeintä on ensimmäisessä vaiheessa tunnistaa itselleen hyviä kehityshaasteita ja panna niitä työn alle. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiä ei tarvitse tehdä uudestaan, jos lähiaikoina on tehty ja valmennettu LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin perusraportti.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi
Työryhmien taipumukset suunnata huomiota ja käyttää aikaa muodostuvat sen yksilöiden taipumuksista. Tiimin vetäjällä on keskeinen rooli. Kun työryhmän koostumus muuttuu, taipumusrakennekin luultavimmin muuttuu – parempaan tai haastavampaan suuntaan. Työryhmät saattavat kiinnittää huomiota sen perustehtävän kannalta vääriin asioihin, jos ryhmän taipumusrakenne ei ole sopiva tai asiaan ei ole kiinnitetty tietoista huomiota. TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmennus perustuu ryhmän jäsenten henkilökohtaisten ajattelu- ja reagointitaipumusten (LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi) selvittämiseen ja yhdistämiseen ryhmän taipumusprofiileiksi – Yksilön luontaisista vahvuuksista toimivaksi työryhmäksi.

TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -valmennuksen avulla voidaan selvittää ryhmän käyttäytymisprofiili, selvittää kunkin tiiminjäsenen luontaiset kiinnostusalueet sekä tiimin kyky uudistua. Luontaista kiinnostusta voidaan verrata työryhmän tärkeimpien tehtävien hoitoon. Kun tiimin tärkeimmät tehtävät ja työryhmän taipumukset yhdistetään, saadaan uudenlaista tietoa siitä, miten hyvin ryhmän työhaasteet ja siinä työskentelevien ihmisten taipumukset kohtaavat. Jäljelle jäävä tehtävä on miettiä käytännön toimenpiteitä, joilla työryhmän tehtävät ja siinä työskentelevät ihmiset saadaan yhdistymään nykyistä paremmin. Valmennuskielinä suomi tai englanti.

Lataa pdf >>

Katso myös TYÖRYHMÄN TAIPUMUKSET™ -analyysi ja LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -esimiestyyli