Työhyvinvointipulssi

Työhyvinvointipulssi on työkalu, jonka avulla yritysjohto voi seurata työhyvinvoinnin kehittymistä.
Testaa ilmaiseksi


TAVOITE

Tavoitteena on kartoittaa henkilöstön tuntemukset nopeasti ja lyhyesti. Lähes reaaliaikainen palautetieto antaa johdolle ja esimiehille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin ja nopeisiin reagointeihin. Työhyvinvointipulssi kartoittaa henkilöstön hyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja esimiestyötä koskevia mielipiteitä sekä kokemuksia toiminnan kehittämisen pohjaksi.

Saadut tulokset käsitellään toimenpide-ehdotuksineen ja seuranta-aikatauluineen ja -mittauksineen Feelback -asiantuntijoiden toimesta.

KOHDERYHMÄ
Työyhteisön jäsenet, koko organisaatio.

TOTEUTUS
Arviointi suoritetaan sähköisenä kyselynä, johon vastaajat kutsutaan joko tekstiviestillä tai  sähköpostitse olevan linkin kautta. Myös muut kutsutavat sekä vastaaminen paperilomakkeella ovat mahdollisia.

Kaikissa henkilöstökyselyissä vastaamisen tietoturva taataan, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Raportointi toteutetaan koontiraporttina sekä tarvittaessa halutuilla taustamuuttujilla eriteltynä, esimerkiksi yksikkökohtaisesti.

 

KEHITTÄMISEN VIITEKEHYS
Feelback Group on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä mm. Työterveyslaitoksen, työterveyshuoltojen sekä muiden työelämän asiantuntijoiden ja kehittämiskonsulttien kanssa. Henkilöstöä pyritään johtamaan strategiasta käsin, jolloin organisaatioiden työhyvinvointikyselyjen sisällöt voivat saada toisistaan poikkeavia sisältöjä. Feelback Group tarjoaa vankkaan kokemukseen ja lukuisiin mittauksiin pohjautuvan peruskäsitteistön ja viitekehyksen, jossa työhyvinvointitekijät jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin.

 • Työpaikallani on hyvä yhteishenki.
 • Työ motivoi minua.
 • Koen nykyisen työni arvokkaaksi.
 • Koen oman työkykyni hyväksi.
 • Palaudun työn aiheuttamasta kuormituksesta hyvin.
 • Koen terveydentilani hyväksi.
 • Minuun ei kohdistu häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua työpaikallani.
 • Yksityiselämäni on tasapainossa.
 • Koen nauttivani esimieheni luottamusta.
 • Koen tulevani hyvin johdetuksi.
 • Henkilöstön ja organisaation johdon välillä vallitsee luottamus.
 • Työhyvinvointini on kaiken kaikkiaan hyvä.

TULOSTEN KÄSITTELY JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Arviointiin liittyy tulosten purkutilaisuus, jossa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset ja tehdään tarvittavat päätelmät. Kehittämistoimenpiteisiin voidaan liittää esimiesvalmennus, jolla organisaation henkilöstövastuussa olevat esimiehet valmennetaan erillisiin tulosten purkutilaisuuksiin.