Työyhteisötaidot menestyvän organisaation avaintaidoiksi

Esimiestaitoja on tutkittu pitkään, koska esimiesosaamisen kehittämisen on katsottu olevan kriittinen menestystekijä kaikille organisaatioille. Esimiehen taidot eivät kuitenkaan yksin riitä toimivan organisaation luomiseen. Esimiehen taidot eivät ole – eivätkä ole koskaan olleet – muista työyhteisön jäsenistä erillisiä taitoja, vaan yksi osa isompaa kokonaisuutta. 
Esimiehenä oleminen on yhteistyötä ja vuorovaikutusta organisaation muiden jäsenten kanssa. Siihen vaikuttaa voimakkaasti persoonalliset ominaisuudet, joita on hyvä oppia tunnistamaan ja kehittämään. Yritysvalmennus on kuitenkin voimakkaasti painottunut vain esimiestaitojen kehittämiseen. Myös esimiestaitojen arviointi on seurannut tätä kehitystä. Maailmalla tunnetuin malli on 360-arviointi, jonka parhaimmat hyödyt saadaan monidimensionaalisella arviointimallilla, jolloin riittävän monen henkilön näkökulma ja kokemus esimiehen toiminnasta saadaan dokumentoitua esimiespalautteeksi.


Työyhteisön muiden jäsenten arviointi

Feelback Groupilla on 15 vuoden kokemus erilaisten henkilöstöryhmien tutkimisesta ja kehittämisestä. Tämän laajan ja syvällisen osaamisen pohjalta on kehitetty uudenlainen tapa kehittää työyhteisöjä. Oivallus on lähtenyt siitä, että menestyvä organisaatio on riippuvainen kaikkien työyhteisön jäsenten taidoista. Kansainvälisissä tutkimuksissa puhutaan alaistaidoista (engl. organizational citizenship) tai laajemmin työyhteisötaidoista, joita kehittämällä koko työyhteisödynamiikka saadaan paremmaksi.
Tähän tarpeeseen Feelback on kehittänyt uudenlaisen tavan arvioida myös muita henkilöitä kuin esimiehiä. Työyhteisötaitojen arviointi noudattaa periaatteeltaan esimiesten 360-arviointia, mutta on hengeltään vahvasti ”kortta yhteiseen kekoon kantamisen arviointia”. Yhteisöllisyys ja yhteisen edun tavoittelu korostuvat arvioinnissa. Arviointifilosofia toteuttaa näin myös yhdenvertaisuusperiaatetta ja vastuunkantoa kaikilla organisaatiotasoilla. Arviointiprosessissa jokaiselle työntekijälle nimetään 4–7 palautteen antajaa, joista yksi on esimies tai tiimin vetäjä ja loput työkavereita/yhteistyökumppaneita. Henkilöt arvioivat toisiansa tiimin tai työyhteisön jäsenenä. Tämän lisäksi jokainen henkilö arvioi itseään. Tiimeistä tai työyhteisöstä tuotetaan raportit, joista näkyvät, millä tasolla työyhteisötaidot ovat. Arviointiin osallistuneet henkilöt saavat lisäksi oman henkilökohtaisen palauteraportin. Koko prosessi on viety joustavaksi Feelback-järjestelmällä sähköisesti toteutettavaksi prosessiksi, joka on vastaajille hyvin helppo.

Mitä hyötyä työyhteisötaitojen arvioinnista on?

Toimiva ja energinen työyhteisö ei kaipaa jäsentensä syviä klikkejä eikä toistuvaa eripuraa. Niitä voidaan ehkäistä, kun tunnistetaan ja tunnustetaan ihmisten persoonalliset ominaisuudet ja hyödynnetään niitä. Usein ihminen on sokea omalle käyttäytymiselleen ja tunnereaktioilleen. Ensimmäinen askel dynaamisen yhteisön kehittymisessä on tunnistaa, missä seikoissa ajattelen ja toimin eri tavoin kuin toiset. Avoin ja osallistava keskustelu nostaa rakentavasti ihmisten erilaisuuden esiin. Sen jälkeen voidaan päästä keskustelemaan myös siitä, missä asioissa arviointipalautteen saanut henkilö voi kehittää itseään yhteistyötä ja toiminnallisuutta parantavaan suuntaan. Tärkeä huomioitava seikka on myös se, että työyhteisön toimivuutta ei tyydytä arvioimaan vain yleisellä tasolla, vaan nimenomaan henkilökohtaisen profiloinnin kautta. Työyhteisötaitojen arviointi kannattaa siksi yhdistää esimerkiksi LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysiin, jolloin oma persoonallisuusprofiili voidaan yhdistää työkavereilta saatuun palautteeseen. Näin työyhteisön kehittäminen on aitoa ja konkreettista, jota on myös helppo ilmapiirimittauksissa seurata.

Aki Miettinen
Feelback Group Oy
Kehitysjohtaja, LTA-valmentaja
+358 44 575 5008